POLITICA DE PRIVACITAT

BIOINSPIRED MATERIALS S.L., en compliment amb el Reglament Europeu de protecció de dades 679/2016 i de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de qualsevol tipus, que ens proporcionin els nostres clients, “usuaris”, en la Web (https://www.bioinspiredmaterials.com/) segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

BIOINSPIRED MATERIALS S.L., tractarà les seves dades i informació aportada amb la més estricta confidencialitat.

En virtut de l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD),- BIOINSPIRED MATERIALS S.L., com a responsable del tractament, l’informa dels següents aspectes rellevants. La present política serveix per a facilitar informació addicional de segon nivell, d’aquelles clàusules informatives que redirigeixen a aquesta, amb tal finalitat.

Responsable del TractamentBIOINSPIRED MATERIALS S.L., BIOINSPIRED MATERIALS S.L., C/ Sarrià 33, Pr 2, 08029, Barcelona, amb NIF número B-67.532.374 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 47.131, Foli 114, Fulla B-542.158, representada per Ramon Farré-Escofet Paris.

E-mail: contact@bioisnpiredmaterials.com

FinalitatLa informació que ens faciliten les persones interessades la tractem amb la finalitat de facilitar la seva navegació en la Web gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres productes i servei, així com l’enviament de la informació que ens sol·licitin, i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès i informació general sobre els nostres productes i serveis, gestions administratives, comptables i fiscals.
Base jurídica del tractamentLa base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari, manifestat de forma informada, lliure i inequívoca, per a (i) la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals; (ii) l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per BIOINSPIRED MATERIALS S.L.; així com (iii) quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte.
Categoria de les seves dades personalsLes categories de les dades que tracta BIOINSPIRED MATERIALS, S.L., són únicament identificatius i en cap cas es tracta de categories especials de dades personals.
Procedència de les dadesTotes les dades personals que tractem a través de la nostra pàgina web procedeixen directament del propi interessat.
Conservació de dadesEl període de conservació de les seves dades variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar. Les dades personals únicament seran retingudes durant el mínim necessari per als fins del seu tractament i en tot cas, fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió, segons el que es preveu en la llei.
Dret d’accésL’usuari té dret a obtenir informació sobre si BIOINSPIRED MATERIALS està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre el tractament que s’hagi realitzat o es realitzi, així com dels seus destinataris.
Rectificació, limitació, supressió i/o oposició de dadesL’usuari té dret al fet que es modifiquin les seves dades per ser inexactes o incomplets, així com a sol·licitar la limitació del seu tractament, la supressió dels mateixos (el conegut “dret a l’oblit”), i/o oposar-se al seu tractament.
Portabilitat de dadesL’usuari podrà rebre les seves dades personals en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i podrà sol·licitar la seva transmissió a un altre responsable del tractament.
Tractament automatitzatL’usuari té dret a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils.
Exercici de Drets  Dirigir-se a: contact@bioisnpiredmaterials.com indicant en l’assumpte del missatge o comunicació la referència: <>.

Es podrà requerir a l’usuari informació addicional que permeti acreditar la identitat de la persona exercent i vinculada al tractament de dades personals per a cursar aquesta sol·licitud, si fos necessària per a aquesta fi.

DesistimentEl desistiment al tractament de les seves dades és gratuït i es pot expressar en qualsevol moment el desistiment del consentiment atorgat per a rebre comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, a través d’un correu electrònic.
DestinatarisNo se cediran dades a tercers sense el consentiment de l’usuari, excepte obligació legal.
Reclamació davant una autoritat de controlEn cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció amb la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Avís de violació de dades personals

En el cas que les seves dades es vegin compromeses, el Responsable del Tractament li notificarà a vostè i a les autoritats supervisores competents en un termini de 72 hores per correu electrònic amb informació sobre l’abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d’acció de BIOINSPIRED MATERIALS S.L. amb les mesures per a protegir les dades i limitar qualsevol possible efecte negatiu en els interessats.

La “infracció de dades personals” fa referència a una violació de la seguretat que condueix a la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemats o processaments relacionats amb la prestació del Servei.

Modificacions

BIOINSPIRED MATERIALS es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb el seu propi criteri o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’AEPD i no seran notificats de manera explícita a l’usuari, per la qual cosa es recomana a l’usuari consultar la pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions. 

Contacte

Si té alguna pregunta sobre la present Política de Privacitat, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça contact@bioinspiredmaterials.com.